OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Cookies sa považujú v kombinácii s iným osobným údajom za osobné údaje. Osobné údaje spracúvame v súlade s Vyhlásením o spracúvaní osobných údajov. O používaní a možnostiach nastavenia cookies sa dozviete viac v Zásadách spracúvania súborov cookie. Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Webové stránky prevádzkované spoločnosťou HALL SYSTEM s.r.o., ktorá je súčasne prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorým sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z.z.

Spoločnosť HALL SYSTEM s.r.o. sa ako prevádzkovateľ zaväzuje chrániť súkromie všetkých návštevníkov našich webstránok a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov a súborov cookie Vám poskytujeme, aby sme Vám pomohli porozumieť tomu, čo môžeme urobiť s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete toto naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať Vaše osobné údaje. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám, prosím, svoje osobné údaje.

Čo sú osobné údaje?
Osobné údaje sú informácie o identifikovateľnej osobe, ako sú definované zákonom o ochrane osobných údajov, napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme
Vo všeobecnosti môžete našu webovú stránku navštíviť bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste, či o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Okrem toho ale existujú časti týchto internetových stránok, pri ktorých od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme Vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, a to robíme prostredníctvom internetových formulárov. Informácie od Vás získané môžu zahŕňať Vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ubezpečujeme Vás, že nie je Vašou povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré Vás požiadame, pokiaľ nie sú nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytnúť požadovanú informáciu alebo službu. Informácie o Vás môžeme tiež získať z e-mailov, ktoré nám zašlete.

Použitie zhromaždených informácií
Keď od Vás s Vaším súhlasom získame ďalšie osobné údaje, ako napr. Vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu (napríklad prostredníctvom internetových formulárov alebo e-mailu), účel využitia týchto osobných údajov Vám bude známy už z Vami poskytnutého a nám zaslaného súhlasu.

V súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ vypracoval dokumentáciu o posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov a s ohľadom na povahu, rozsah, účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby súčasne prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie osobných údajov vykonáva vždy na základe poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava, overuje, spracúva a používa osobné údaje v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov a v rozsahu a na účely uvedené v udelenom súhlase so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nie je v zákone o ochrane osobných údajov uvedené inak, poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné a dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Prevádzkovateľ si nebude udelenie súhlasu vynucovať, ani podmieňovať hrozbou odmietnutia informácie, zmluvného vzťahu, poskytnutia služby alebo zariadenia. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu dotknutá osoba berie na vedomie, že povinné údaje predstavujú také údaje, bez ktorých nie je možné uzatvoriť a plniť príslušnú zmluvu, uskutočňovať jej zmeny, jej ukončenie alebo poskytovať službu. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle po jej náležitej identifikácii, a to buď zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu hallsystem@hallsystem.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na právo a/alebo povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov, t.j. nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, resp. na zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa iných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:
Zásada zákonnosti – Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov – Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania – Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu, a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov.

Zásada integrity a dôvernosti – Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach, ktoré jej vyplývajú z ustanovení § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov, najmä o jeho práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, práve požadovať prístup k osobných údajom, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie jeho osobných údajov, o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov a o práve na prenosnosť osobných údajov a o následkoch uplatnenia týchto práv.

Share This